Όροι διαγωνισμού

φυσικοι χυμοι

1. Ο Διαγωνισμός

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΤΟΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής «Διοργανωτής») με έδρα τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, 3ο χλμ. – Προχώματος Κουφαλίων, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων (εφεξής «Ιστότοπος» ή «Ιστότοποι») που διατηρεί στο «Facebook» στο διαδίκτυο (Internet) (https://www.facebook.com/christodoulou.family) και στο Instagram (https://www.instagram.com/christodoulou.family/), έναν προωθητικό διαγωνισμό με τίτλο: “Διαγωνισμός” (εφεξής «Διαγωνισμός»).

2.Προϋποθέσεις Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι άνω των 18 ετών και ικανοί για δικαιοπραξία (εφεξής «Συμμετέχων» ή «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού (εφεξής «Όροι»), η οποία καθορίζει αναλυτικά τους όρους συμμετοχής και τον τρόπο ανάδειξης των νικητών. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού καθώς και όσοι στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.2 Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα σε λειτουργία ενεργό λογαριασμό (εφεξής «Facebook ID») στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (εφεξής «Facebook ID») και στο Instagram (εφεξής «Instagram ID») έχοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password) και να τηρεί όλους τους όρους χρήσης του Facebook, του Instagram και της νομοθεσίας.

2.3 Με την έγκυρη πρόσβαση στους Ιστότοπους, ο Συμμετέχων θα μπορεί (α) να μάθει λεπτομέρειες για το Διαγωνισμό (τους Όρους και ειδικότερα τον τρόπος συμμετοχής, τα προσφερόμενα δώρα, διάφορες πληροφορίες για την κλήρωση κ.ά.), (β) να πληροφορηθεί τους όρους χρήσης του/των Ιστότοπου/ων και τη δήλωση εχεμύθειας του Διοργανωτή, (γ) να εγγραφεί στη βάση επικοινωνίας του Διοργανωτή και (δ) να μάθει περισσότερα για τα προϊόντα του Διοργανωτή.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Κυριακή 15/05/22 στις 12:00 μμ. έως και την Πέμπτη 26/05/22 στις 23:59 μ.μ., ώρα Ελλάδος (εφεξής «Διάρκεια»).

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι έγκυρη μόνο όταν γίνει εντός της Διάρκειάς του.

4.Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

4.1 Κάθε Συμμετέχων που έχει Facebook και Instagram ID θα πρέπει να εισέλθει στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/christodoulou.family ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο Instagram https://www.instagram.com/christodoulou.family/ εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Post») που έχει αναρτηθεί για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο των Ιστότοπων. Εκεί οι Συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν με σχόλιό τους (comment) στην ερώτηση που θα τίθεται στην ανάρτηση της σελίδας (Post) https://www.facebook.com/christodoulou.family  και https://www.instagram.com/christodoulou.family/ με την ένδειξη “Διαγωνισμός”, να κάνουν like στην σελίδα της Διοργανώτριας  https://www.facebook.com/christodoulou.family  και https://www.instagram.com/christodoulou.family/. Επιτρέπεται και είναι δυνατή μόνο μια συμμετοχή με το ίδιο Facebook ID ή Instagram ID από κάθε Συμμετέχοντα.

4.2 Η συμμετοχή, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 4.1, συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση που θα ακολουθήσει για την ανάδειξη των νικητών, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων από τον Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή ή/και των συνεργατών του Διοργανωτή ή/και των στελεχών/υπαλλήλων/προστιθέντων του Διοργανωτή. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή ελεύθερα τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

4.3 Έγκυρη είναι η συμμετοχή που: (α) πληροί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής ή άλλης παρέμβασης από το Συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στις ιστοσελίδες του Διοργανωτή (https://www.facebook.com/christodoulou.family και https://www.instagram.com/christodoulou.family/ εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει ως μη έγκυρες τις συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές, ακόμη και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους Όρους. Ο Διοργανωτής, οι συνεργάτες του, τα στελέχη και οι υπάλληλοι και προστιθέντες του, δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία ή/και βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία.

4.4 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων «Οικογένεια Χριστοδούλου».

5. Δώρα

5.1 Ο Διοργανωτής θα κληρώσει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οκτώ (8) δώρα (εφεξής «Δώρα»). Τα Δώρα είναι δυο (2) μπουκάλια φυσικού χυμού πορτοκάλι 2 λίτρων Οικογένεια Χριστοδούλου και δυο (2) μπουκάλια φυσικού χυμού μήλο πορτοκάλι καρότο 2 λίτρων Οικογένεια Χριστοδούλου που θα κληρωθούν σε ένα (1) τυχερό Συμμετέχοντα στο Facebook και ακόμα δυο (2) μπουκάλια φυσικού χυμού πορτοκάλι 2 λίτρων Οικογένεια Χριστοδούλου και δυο (2) μπουκάλια φυσικού χυμού μήλο πορτοκάλι καρότο Οικογένεια Χριστοδούλου, που θα κληρωθούν σε ένα (1) τυχερό Συμμετέχοντα στο Instagram.

5.2 Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα, ακόμα και σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού για την οποία ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη. Περαιτέρω, το Δώρο παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του Διοργανωτή αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

6. Τρόπος ανάδειξης νικητών – Παραλαβή Δώρων

6.1 Η ανάδειξη των δυο (2) νικητών του Δώρου θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος (https://commentpicker.com) την Παρασκευή 27/05/22 μεταξύ 12:00 και 15:00.

6.2 Στην κλήρωση για το Δώρο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό που έχουν έγκυρη συμμετοχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4.1 και 4.2 και 4.3 ανωτέρω.

6.3 Το όνομα των 2 νικητών θα αναρτηθεί την Παρασκευή 27/05/22 στις ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια στον Ιστότοπο https://www.facebook.com/christodoulou.family και στον Ιστότοπο https://www.instagram.com/christodoulou.family/. Ο νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του καθώς και για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου τόσο από την ως άνω ανακοίνωση, όσο και με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα (inbox). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα της ανακοίνωσης του νικητή, για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή, τότε ο εν λόγω νικητής χάνει το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον εν λόγω Διαγωνισμό ή δεν αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις αυτές. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο νικητής κατά την παράδοση του Δώρου θα πρέπει να επιδεικνύει επίσημο έγγραφο προκειμένου να γίνεται πιστοποίηση της ταυτότητας και της ηλικίας του.

6.4 Ο Διοργανωτής θα αποστείλει το Δώρο στο νικητή με εταιρία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που θα υποδείξει αφού πρωτίστως έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του νικητή με εκπρόσωπο της εταιρίας, μετά τη λήξη του διαγωνισμού και την ανακοίνωση του νικητή. Το Δώρο θα παραδοθεί στο νικητή με τη μορφή κουπονιών, τα οποία θα παραδώσει στο κατάστημα και θα παραλάβει δωρεάν τον αντίστοιχο χυμό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουπόνι. Περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου, θα δοθούν στο νικητή στο απαντητικό μήνυμα (Inbox).

7. Ευθύνη Διοργανωτή

7.1 Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη τήρηση των Όρων του Διαγωνισμού και στη διάθεση του Δώρου προς το νικητή, όπως περιγράφεται ανωτέρω και δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου στο νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.

7.2 Ο Διοργανωτής, εφ’ όσον τηρήσει τα αναφερόμενα στον όρο 6 ανωτέρω, δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη παραλαβή του Δώρου από το νικητή εντός των τασσομένων προθεσμιών.

7.3 Ο Διοργανωτής δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική με το Διαγωνισμό αιτία.

8. Χρήση Ιστότοπων με τεχνικά μέσα

8.1 Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

8.2 Η πρόσβαση στους Ιστότοπους του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των λόγων τούτων.

8.3 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στο Facebook, το Instagram, τον/τους Ιστότοπο/ους ή τα δίκτυα τηλεφωνίας/κινητής τηλεφωνίας/διαδικτύου με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

8.4 Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του https://www.facebook.com/christodoulou.family και ο Ιστότοπος  https://www.instagram.com/christodoulou.family/ ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δε βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στους Ιστότοπους του Διαγωνισμού, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία από την αιτία αυτή και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

8.5 Οι αναλυτικότεροι όροι πρόσβασης και χρήσης των Ιστότοπων είναι αναρτημένοι σε αυτούς (https://www.facebook.com/christodoulou.family) και https://www.instagram.com/christodoulou.family/ και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί σχετικά εφ’ όσον τους επισκεφθεί.

9. Προσωπικά Δεδομένα

9.1 Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης των Συμμετεχόντων, συλλέγει από τους Συμμετέχοντες τα εξής προσωπικά δεδομένα: α) όνομα χρήστη (Username) στο Facebook και στο Instagram για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επικοινωνίας με το νικητή. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την παροχή των ανωτέρω προσωπικών τους δεδομένων, οι Συμμετέχοντες συναινούν όπως αυτά τηρηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με το Διαγωνισμό στο αρχείο του Διοργανωτή, που θα τα τηρεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας τους κατά την έννοια του (EE) 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR, είτε δι’ αυτοματοποιημένων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από τον ίδιο είτε από συνεργαζόμενα με αυτόν πρόσωπα που τυχόν διορίσει ο Διοργανωτής να ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούντα την επεξεργασία, για την συλλογή, τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων – δεδομένων από το Διοργανωτή για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια.

9.2 Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές: α) να δημοσιοποιηθεί το όνομά τους κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του Διαδικτύου (Internet) στις ιστοσελίδες https://www.facebook.com/christodoulou.family και https://www.instagram.com/christodoulou.family/ β) να επικοινωνήσει ο Διοργανωτής μαζί τους μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook και στο Instagram για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του Δώρου, γ) να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες κλπ).

Ο Διοργανωτής δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές.

9.3 Ο Διοργανωτής δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή του Δώρου από το νικητή θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και για όσο διάστημα απαιτηθεί μετά από την πάροδο της Διάρκειάς του για την εξασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων του Διοργανωτή ή των νομίμων υποχρεώσεών του και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων Συμμετεχόντων ή του Διοργανωτή ή για δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για τους υπόλοιπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που ο Διοργανωτής δικαιούται ή επιβάλλεται από τον Νόμο να τα τηρήσει.

9.4 Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) επικοινωνώντας μέσω προσωπικού μηνύματος στην Ιστοσελίδα https://www.facebook.com/christodoulou.family ή στην Ιστοσελίδα https://www.instagram.com/christodoulou.family/ τηλεφωνικά στο 210 6836860.

Ο Διοργανωτής δηλώνει ρητά και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Περαιτέρω δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα τεχνικά, οργανωτικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών.

10. Λοιποί όροι

10.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι του Διοργανωτή. Ο παρών Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook ή το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook ή το Instagram. Οι συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στον Διοργανωτή και όχι στο Facebook ή το Instagram. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.

10.2 Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του μονομερώς να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και τους παρόντες Όρους, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του καθώς και να τροποποιεί ή/και μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους Όρους, τη Διάρκεια, την ημερομηνία της κλήρωσης ή/και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων ή να τροποποιήσει τα Δώρα με σχετική ανακοίνωση στους Ιστότοπους του στο Facebook και το Instagram.

10.3 Η εξακολούθηση της χρήσης των Ιστότοπων, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, τους οποίους σε καμία περίπτωση οι Συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση των Ιστότοπων μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.

10.4 Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση τροποποίησης, ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού ή των Όρων αυτού, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από την φάση ή τις φάσεις του Διαγωνισμού στις οποίες συμμετείχε. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

10.5  Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων του Διαγωνισμού από τα γραφεία του Διοργανωτή, που ευρίσκονται Πάρνηθος 32, Κηφισιά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μετά από προηγούμενη επικοινωνία στο τηλ. 2106836860.

10.6 Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Α. Όλοι οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στη βάση επικοινωνίας του Διοργανωτή (εφεξής «Βάση»). Η εγγραφή ενός Συμμετέχοντα στη Βάση είναι καθαρά προαιρετική και δεν εμποδίζει τη συμμετοχή στον υπόλοιπο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία που ενδέχεται να ζητηθούν για την εγγραφή στη Βάση είναι:

· Προσωπικά στοιχεία (Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο)

· Στοιχεία επικοινωνίας (Αριθμός κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

· Προαιρετικά: Διεύθυνση για τυχόν αποστολή δώρων ή διαφημιστικών δειγμάτων ή ενημερωτικής επικοινωνίας (Διεύθυνση, αριθμός, νομός, πόλη ή δήμος, ταχυδρομικός κώδικας)

· Προτιμήσεις του Συμμετέχοντα για προϊόντα του Διοργανωτή ή συναφή προϊόντα

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή στη Βάση ο Συμμετέχων χρειάζεται να επιλέξει ότι επιθυμεί να λαμβάνει επικοινωνία από το Διοργανωτή στη σχετική επιλογή που βρίσκεται στους Ιστότοπους στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής.

Εάν τα στοιχεία αποδειχθούν ψευδή ή αλλοιωμένα ο Συμμετέχων παύει να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επικοινωνίας και δεν γίνεται μέλος της Βάσης Επικοινωνίας του Διοργανωτή.

Ο Συμμετέχων μπορεί να διαγραφθεί από τη Βάση Επικοινωνίας του Διοργανωτή οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν ανάλογου αιτήματός του ή επιλέγοντας τη σχετική επιλογή στα μηνύματα που θα δέχεται στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Τα στοιχεία που καταχωρεί ο Συμμετέχων προστατεύονται από ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Η χρήση των στοιχείων προορίζεται μόνο για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα του Διοργανωτή.

Β. Δήλωση

Για την εγγραφή στη Βάση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συναινέσει ανεπιφύλακτα στην ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι άνω των 18 ετών και με την παροχή των προσωπικών μου δεδομένων συναινώ όπως η ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ (εφεξής «Εταιρεία») τηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά σε αρχείο, με σκοπό τη συμμετοχή μου σε προωθητικό διαγωνισμό, τη μελλοντική επικοινωνία της Εταιρείας μαζί μου αναφορικά με τη διαφήμιση και ενημέρωση για προϊόντα, προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις, τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς αναφορικά με τα προϊόντα της και την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Εταιρείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως υπεύθυνης επεξεργασίας, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε τρίτου που μπορεί να διορίσει η Εταιρεία και ο οποίος θα ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Διατηρώ το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο τήρησης και αντίρρησης χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1992 και του Νόμου 3471/2006, οποιαδήποτε στιγμή, τόσο για τη διόρθωσή τους όσο και για τη διαγραφή τους επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση Πάρνηθος 32, Κηφισιά, τηλ.: 2106836860.

 

More from Οικογένεια Χριστοδούλου

Απλά μυστικά ευεξίας

Πόσες φορές έχετε σκεφθεί ότι δεν βρίσκετε χρόνο μέσα στην ημέρα να...
Διάβασε το

131 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *